Vedtægter

Her kan du læse kirkens vedtægter. Kirken blev dannet d. 22.9.2009:

VEDTÆGTER FOR POWERHOUSE

§ 1

 Navn og hjemsted

Menighedens navn er PowerHouse og dens hjemsted er i Hillerød Kommune

§ 2

Formål og virksomhed.

Menighedens formål er: At gøre mennesker til Jesu Kristi disciple ved at lede dem til en personlig tro, døbe og lære dem Hans befalinger jf. Mattæus kapitel 28 vers 18-20.

PowerHouse er en menighed som driver mission lokalt, nationalt og internationalt gennem støtte og opstart af nye lokale menigheder.

Ud fra menigheden kan der startes kirkelige aktiviteter op som fremmer det daglige menighedsliv. Samt formål som sigter på socialt og humanitært hjælpearbejde.

Ligeledes er det en del af foreningens formål at uddele legater og støtte til fremme af foreningens formål.

 

§3

Sikkerhed og forpligtigelser

Stk. 1

PowerHouse er en selvstændig juridisk enhed, som alene ved dens ejendele hæfter for indgåede forpligtigelser. Dens formue kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmernes private gæld.

Stk. 2

Lederteamet og medlemmer hæfter ikke personligt for dens forpligtigelser.

§ 4

Medlemmer

Stk. 1

Som medlem af PowerHouse optages enhver person

a) der er kommet til personlig tro på Jesus Kristus som Guds søn,

b) som vil leve sit liv efter anvisningerne i Ny Testamente i Bibelen,

c) som ønsker at udleve menighedens formål og vil være aktivt involveret heri.

Stk. 2

Ind og udmeldelse af menigheden sker ved skriftlig henvendelse til lederteamet, der for så vidt angår indmeldelser endeligt godkender disse.

Stk. 3

Lederteamet kan ved enstemmighed træffe beslutning om at udelukke et medlem, som efter gentagende henvendelse fra lederteamet ikke vil opfylde menighedskriteriet.

§5

Besluttende menighedsmøde/generalforsamling

Stk. 1

Der afholdes mindst en gang årligt et besluttende menighedsmøde inden d. 1. juni. Enhver sag, der ønskes behandlet på et besluttende menighedsmøde, skal forinden have været forelagt for og behandlet af lederteamet.

Alene medlemmer af PowerHouse kan forelægge en sag for lederteamet, samt deltage i det besluttende menighedsmøde med stemmeret.

Det besluttende menighedsmøde har øverste beslutningsmyndighed for så vidt angår

a) Godkendelse af nye medlemmer af lederteamet samt menighedens præst

b) Godkendelse af revideret årsregnskab.

c) Beslutning om menighedens opløsning, samt de til menigheden hørende midlers anvendelse i så tilfælde.

Stk. 2

Derudover leden menigheden af det i § 6 nævnte lederteam. Lederteamet indkalder til besluttende menighedsmøde mindst 1 uge før mødets afholdelse, ved opslag i menighedens lokaler.  Opslaget skal udover tid og sted angive dagsordenen og at mødet er et besluttende menighedsmøde. Lederteamet kan ud over det årlige møde indkalde til besluttende menighedsmøde efter behov.

Stk. 3

Ved indkaldelse til besluttende menighedsmøde udpeger lederteamet en forhandlingsleder og referent til det besluttende menighedsmøde. Disse skal godkendes af det besluttende menighedsmøde. Forhandlingsledere og referenten anses for godkendt, såfremt det ikke gøres indsigelser herimod.

Stk. 4

Det besluttende menighedsmøde er beslutningsdygtigt når det er indkaldt i overensstemmelse med stk. 2, og der træffes beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

§6

Lederteamet

Stk. 1

PowerHouse ledes og forvaltes af et lederteam, der består af 4-7 medlemmer, i tæt samarbejde med menigheden. Lederteamet indstiller selv nye medlemmer til lederteamet efter behov.

Indstillingen fremlægges til godkendelse på besluttende menighedsmøde, idet fremlæggelsen anses for godkendt medmindre mindst halvdelen af de fremmødte stemmer imod.

Medlemmer af lederteamet skal efterleve de krav, som Bibelen påbyder ledere, samt tilslutte sig og selv efterleve menighedens formålsparagraf men selvsagt også opfylde myndighedskravet. 

Stk. 2

Lederteamet konstituerer sig med en leder, der samtidig fungerer som menighedens præst. Endvidere vælger lederteamet en kasserer og sekretær. Posterne som såvel kasserer som sekretær kan godt bestrides af menighedsmedlemmer, som ikke samtidig er medlemmer af lederteamet, dog vil disse i så fald ikke have stemmeret.

Lederteamet kan ved almindelig flertalsbeslutning vælge at lade almindelige menighedsmedlemmer deltage på et ledermøde, dog uden stemmeret.

Stk. 3

På foranledning af præsten samles lederteamet ordinært en gang om måneden, men kan i øvrigt samles når præsten eller mindst 2 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen sker skriftligt med mindst en uges varsel og indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet.

Stk. 4

Lederteamet er beslutningsdygtigt når mere end halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Er et beslutningsdygtigt flertal ikke tilstede indkaldes til et nyt møde med mindst 14 dages varsel og med oplysninger om, at lederteamet ikke var beslutningsdygtigt ved sidst afholdte møde. Ved dette møde er lederteamet beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer.

Stk. 5

Lederteamet forestår i det daglige forvaltningen af de i menigheden til rådighed stående midler, herunder fastsættelse af løn og arbejdsvilkår for menighedens ansatte.

Stk. 6

Såfremt intet andet fremgår af vedtægterne træffer lederteamet beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er lederens stemme afgørende.

§7

Protokol

Stk. 1

Der føres protokol over alle beslutninger for såvel besluttende menighedsmøde samt lederteamsmøder.

Stk. 2

Protokollen for besluttende menighedsmøde underskrives af forhandlingsleder og referenten samt 1 tilstedeværende menighedsmedlem.  Udskrifter af protokollen, bekræftet af de 3 nævnte parter, er fuldt juridisk gyldigt bevis for trufne beslutninger over for tredjemand.

Stk. 3

 Lederteam protokollen underskrives af menighedens præst samt lederteamets sekretær. Udskrifter af protokollen, bekræftet af præsten og sekretæren, er fuldt juridisk gyldigt bevis overfor tredjemand.

§8

Regnskab

Stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Første regnskabs år dog fra stiftelsesdagen d. 22. Sept. 2009 til 31.12.2009

Stk. 2

Lederteamet udpeger en kasserer, der forestår det daglige bogholderi.

Stk. 3

Hvert år udarbejdes et årsregnskab, som omfatter alle henhørende aktiviteter under PowerHouse.

Stk. 4

Årsregnskabet skal revideres en gang om året af en revisor, der udpeges af lederteamet, og godkendes af samme hvert år inden 1. april. Årsregnskabet skal desuden godkendes af et besluttende menighedsmøde.

§ 9

Tegningsregel

Stk. 1

Ledere af lederteamet eller en af lederteamet befuldmægtiget tegner menigheden i de daglige anliggender. Ved større dispositioner, fx ved indgåelse af lejemål, optagelse af lån i et pengeinstitut, administration overfor pengeinstitutter, postvæsen mv. forpligtiges institutionen ved 2 eller flere af lederteamets medlemmer. Lederteamet kan udstede fuldmagt hvis de finder det formålstjenstligt.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtiges institutionen ved underskrift af samtlige lederteamsmedlemmer eller ved underskrift af 2 lederteamsmedlemmer i forening i henhold til fuldmagt fra det øvrige lederteam.

Prokura, enkelt eller kollektivt kan meddeles.

§ 10  

Vedtægtsændringer

Stk. 1

Ændring af disse vedtægter kan kun ske efter beslutning herom er taget på 2 ekstraordinære besluttende menighedsmøder, som afholdes med minimum 1 måneds mellemrum, og som er indvarslet på lovlig vis med forslag om vedtægtsændringer på dagsordenen. Dog kan vedtægtens formålsparagraf (§ 2) ikke ændres.

Stk. 2

Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte menighedsmedlemmer på hvert af de nævnte menighedsmøder stemmer herfor.

§ 11

Deling og eventuel opløsning

Stk. 1

Hvis en del af menigheden udskiller sig fra menigheden, har den ingen krav på eller del i menighedens ejendele.

Stk. 2

Opløsning af PowerHouse kan kun finde sted, efter en beslutning herom er taget på 2 ekstraordinære besluttende menighedsmøder, der afholdes med minimum 1 måneds mellemrum, og som er indvarslet på lovlig vis med forslag om opløsning på dagsordenen.

Stk. 3

Beslutning om opløsning kræver at 2/3 af de fremmødte menighedsmedlemmer på hvert af de nævnte besluttende menighedsmøder stemmer herfor.

Stk. 4

I tilfælde af opløsning skal menighedens formue, ejendomme og ejendele anvendes til foreninger, kirker eller personer med lignende formål. Beslutning om formuens anvendelse træffes af lederteamet.

Foranstående vedtægter er vedtaget på PowerHouse stiftende generalforsamling den d. 22. september 2009.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *